• Users Online: 5050
  • Print this page
  • Email this page
This article has been cited by
1Whole exome sequencing reveals the genetic heterogeneity and evolutionary history of primary gliomas and matched recurrences
Peng-Fei Xu,Cong Li,Shao-Yan Xi,Fu-Rong Chen,Jing Wang,Zhi-Qiang Zhang,Yan Liu,Xin Li,Zhong-Ping Chen
Computational and Structural Biotechnology Journal.2022;20()2235
[DOI]
2High levels of TIMP1 are associated with increased extracellular matrix stiffness in isocitrate dehydrogenase 1-wild type gliomas
Chun-Hua Luo,Yu Shi,Yu-Qi Liu,Qing Liu,Min Mao,Min Luo,Kai-Di Yang,Wen-Ying Wang,Cong Chen,Qin Niu,Ze-Xuan Yan,Jing-Ya Miao,Xiao-Ning Zhang,Hui Zeng,Lei Li,Xiu-Wu Bian,Yi-Fang Ping
Laboratory Investigation.2022;102(12)1304
[DOI]